Warning: Undefined array key "logout" in /customers/9/0/4/severine-costumages.be/httpd.www/index.php on line 15 Severine Costumages - exclusive designs
Warning: Undefined array key "user_logged" in /customers/9/0/4/severine-costumages.be/httpd.www/index.php on line 85 Aanmelden
Nederlands Français English

Algemene voorwaarden

 1. De leveringstermijnen worden alleen als inlichting gegeven en kunnen niet tegen ons aangewend worden voor eis tot schadevergoeding. Achterstel in de leveringstermijn is geen reden tot weigering, tenzij afzegging door ons aanvaard.
 2. De goederen reizen steeds op risico van de koper.
 3. De geleverde materialen worden niet terug genomen.
 4. De ontvangstneming der goederen sluit tevens hun aanvaarding in.
 5. Iedere opmerking dient bij ontvangstneming der goederen geformuleerd te worden. Latere klachten worden niet aanvaard.
 6. In geval van een door ons erkende klacht beperkt onze verplichting zich enkel tot het vervangen der betwiste materialen met uitsluiting van andere vergoedingen.
 7. Onze facturen en rekeningen zijn contant betaalbaar.
 8. De sommen niet betaald op hun vervaldag brengen van rechtswege en zonder aanmaning noch dagvaarding een interest van 14 % ís jaars op. Alle inningskosten en kosten van onbetaalde wissels zijn ten laste van de koper.
 9. Het bedrag van de onbetaalde gebleven sommen zal ten titel van forfaitaire schadeloosstelling van rechtswege verhoogd worden met 15 % en met een minimum van 25€ vanaf de dag volgend op de vervaldag van deze sommen, ook zonder voorafgaande ingebrekestelling en dit onverminderd alle innings- , aanmakings- en vervolgingskosten.
 10. In geval van vertraging van betaling door de koper, is de verkoper gerechtigd de verdere uitvoering van het contract op te schorsen of het te ontbinden ten opzichte van de nog uit te voeren leveringen of werken.
 11. Alle gevallen van overmacht geven ons het recht een overeenkomst op te schorsen en voldoende waarborgbewijzen te vragen voor de goede uitvoering ervan.
 12. Goederen ter herstelling aangeboden dienen afgehaald binnen de acht dagen na de facturatie, bij gebreke daarvan, vervalt iedere verantwoordelijkheid voor de herstelling.
 13. In geval van betwisting is alleen de rechtbank van GENT bevoegd.
Algemene voorwaarden | Copyright policy | bescherming van de levenssfeer | hosted by One